Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
     
 укр    eng      
         

Книги, посібники, методична література

2016

Image Автоматизована інформаційна технологія картографування земного покриву на основі методів та моделей злиття супутникових даних
Яйлимов Б.Я.
Науковий керівник: професор кафедри інформаційної безпеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», провідний науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, д.т.н., проф. Шелестов Андрій Юрійович

У дисертаційному дослідженні розв’язана задача підвищення точності класифікації і завчасності оцінки площ класів земного покриву та забезпечення високої точності картографування земної поверхні на великих територіях шляхом розроблення методів злиття різнорідних геопросторових даних великих обсягів та створення автоматизованої технології картографування. Удосконалений метод класифікації земного покриву за супутниковими даними великих обсягів на основі використання ансамблю нейронних мереж та розроблені методи злиття гетерогенних супутникових даних на рівнях пікселів та прийняття рішень для побудови карти реалізовані у створеній автоматизованій інформаційній технології картографування для всієї території України в межах сервіс-орієнтованого підходу. Розроблений метод картографування земного покриву був використаний при побудові карт для території України на основі Landsat-4/5/7 за 2010, 2000 та 1990 роки. Отримані карти дали можливість оцінити загальні тенденції різного призначення земного покриву в Україні. На основі розробленої технології вирішено проблеми оцінки збитків від посухи та порушення сівозміни, побудовано карти земного покриву для території Київської області протягом 2013-2015 років (з використанням супутникових даних Landsat-8, Sentinel-1).

Завантажити>>>

2014

Image Аналіз ризиків надзвичайних ситуацій на основі супутникових даних. Моделі і технології
Куссуль Н.М., Скакун С.В., Шелестов А.Ю.
К.: "Наукова думка" - 2014. - 184 с.

Працю присвячено розробці методів і технологій геопросторового аналізу ризиків стихійних лих. Запропоновано постановку задачі геопросторової оцінки ризиків, пов’язаних зі стихійними лихами, і викладено методологію її вирішення з використанням різнорідної інформації (супутникових та наземних даних, а також результатів моделювання). Обгрунтовуються етапи вирішення цієї задачі та ансамблевий підхід до обробки даних різної природи. Розглядаються приклади практичного застосування розроблених методів та інформаційних технологій для оцінки ризику затоплень і засух. Для науковців, що займаються моделюванням ризиків стихійних лих, ліквідацією їхніх наслідків, а також дія викладачів і студентів вищої школи відповідних спеціальностей.

Завантажити>>>
Image Геопросторовий аналіз ризиків стихійних лих
Куссуль Н.М., Скакун С.В., Шелестов А.Ю.
К.: "Наукова думка" - 2014. - 258 с.

Монографію присвячено розробленню методів та технологій геопросторового аналізу ризиків стихійних лих. Пропонується постановка задачі геопросторової оцінки ризиків, пов’язаних зі стихійними лихами, та методологія її розв’язання на основі різнорідної інформації (супутникових та наземних даних, а також даних моделювання). Обґрунтовуються етапи розв’язання задачі оцінки ризиків та ансамблевий підхід до обробки даних різної природи, розглядаються приклади практичного застосування розроблених методів та інформаційних технологій для оцінки ризику затоплень та посух.

Завантажити>>>

2011

Image Grid and Cloud Database Management Grid
In Fiore, S.; Aloisio, G. (Eds.). — 2011, Springer.
Kussul N., Shelestov A., Skakun S. / Technologies for Satellite Data Processing and Management Within International Disaster Monitoring Projects. Р. 279-306.
Посилання>>>

Завантажити>>>
Image Intelligent Data Processing in Global Monitoring for Environment and Security
ITHEA, Київ-Софія, 2011.
Куссуль Н.М., Шелестов А.Ю., Скакун С.В., Кравченко О.М. / High-performance Intelligent Computations for Environmental and Disaster Monitoring. C. 76-103

Ця колективна монографія покликана представити кілька важливих аспектів інтелектуальної обробки даних у рамках глобального моніторингу навколишнього середовища та безпеки, які досліджуються авторами. Описано впровадження результатів у відповідних програмних системах для інтелектуальної обробки даних у GMES. Передбачається, що глави книги будуть цікаві як для фахівців у галузі інтелектуальних технологій глобального моніторингу, так і для практиків.

Зміст монографії

Завантажити>>>
Image Use of Satellite and In-Situ Data to Improve Sustainability
F. Kogan, A. Powell, O. Fedorov (Eds.). - NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer, 2011.
Kussul N., Shelestov A., Skakun S. / Flood Monitoring on the Basis of SAR Data. P.19-29

This paper presents the intelligent techniques approach for flood ­monitoring using Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite images. We applied ­artificial neural networks and Self-Organizing Kohonen Maps (SOMs), to SAR image segmentation and classification. Our approach was used to process data from ­different SAR satellite instruments (ERS-2/SAR, ENVISAT/ASAR, RADARSAT-1/2) for different flood events: Tisza River, Ukraine and Hungary in 2001; Huaihe River, China in 2007; Mekong River, Thailand and Laos in 2008; Koshi River, India and Nepal in 2008; Norman River, Australia in 2009; Lake Liambezi, Namibia in 2009; Mekong River, Laos in 2009. This approach was implemented using Sensor Web paradigm for integrated system for flood monitoring and management.

Посилання>>>

2010

Image Колект. монографія "Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні"
Київ: Наукова думка, 2010.
Куссуль Н.M., Шелестов А.Ю./Оптимізація складних розподілених Grid-систем. С.510-517.
Головна мета монографії -- ознайомити наукову спільноту з досягненнями українських інформатиків і кібернетиків у різних напрямах досліджень і розробок, що мають як фундаментальне, так і прикладне значення. Разом із спробою зафіксувати основні здобутки за минулі 50 років автори зосередили увагу на перспективах подальшого розвитку інформатики, зокрема розбудові інформаційного суспільства. Для науковців та інженерно-технічних працівників, які займаються проблемами інформатики та кібернетики, а також для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

2008

Image Grid-системы для задач исследования Земли. Архитектура, модели и технологии
Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю.
К.: “Наукова думка”, 2008. - 452 c.

Монографію присвячено питанням моделювання та створення Grid-систем з урахуванням особливостей прикладних задач дослідження Землі. Детально проаналізовано архитектуру сучасних систем, методи їх моделювання і технології побудови. Автори пропонують комплексний системний підхід до аналізу та моделювання подібних систем на різних стадіях життевого циклу. Всі запропоновані підходи та розв’язки успішно апробовано в процесі створення реальних систем міжнародного рівня.
Монографія представляє інтерес як для експертів в області інформаційних технологій та математичного моделювання, так і для молодих вчених, що тільки починають наукову кар’єру. Фахівець знайде у книзі низку нових результатів, а також аналіз відомих підходів до побудови та моделювання розподілених систем. Початківцю книга допоможе швидко ознайомитись з сучасним станом досліджень у означеній області.

Завантажити>>>

Cтосовно придбання монографії звертайтеся: inform@ikd.kiev.ua

 

2007

Image Интеллектуальные вычисления в задачах обработки данных наблюдения Земли
Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю., Скакун С.В., Кравченко А.Н.
К.: “Наукова думка”, 2007. - 196 с.

Монографія присвячена сучасним задачам та методам обробки даних спостереження Землі. Детально розглянуто застосування інтелектуальних методів і методів інтеграції даних до розв'язання низки задач, зокрема моніторингу та прогнозування паводків, оцінювання стану рослинності та біорізноманіття, одержання метеорологічних параметрів з використанням супутникових даних і даних моделювання, структурної та параметричної ідентифікації складних моделей, прогнозування параметрів космічної погоди. Усі наукові положення проілюстровано результатами комп’ютерного моделювання. Для фахівців у галузі інтелектуальних обчислень та математичного моделювання обробки супутникових даних.

Завантажити...

Cтосовно придбання монографії звертайтеся: inform@ikd.kiev.ua

2006

Image Інтелектуальні обчислення. Навчальний посібник (навчальний посібник з грифом МОН України)
Куссуль Н.М., Шелестов А.Ю., Лавренюк А.М.
К.: “Наукова думка”, 2006. — 186 с.

В навчальному посібнику автори намагаються систематизувати теорію інтелектуальних обчислень, її основні концепції, евристики та алгоритми реалізації. Багато уваги приділяється теоретичним аспектам гнучких обчислень. Посібник розрахований на студентів старших курсів, що навчаються за напрямками "Комп'ютерні науки" та "Прикладна математика" та мають відповідні базові знання з математики та комп'ютерних наук. Читачі посібника повинні розуміти основні поняття класичної (булевої) логіки, класичної теорії множин, теорії оптимізації та теорії ймовірності.

Матеріал посібника поділяється на чотири логічні частини. В першому розділі наводяться основні означення понять, що використовуються в курсі інтелектуальних обчислень. Друга частина книги описує біологічні основи та основні парадигми штучних нейронних мереж. Ця частина найбільша за об'ємом. В ній описані найбільш популярні та практично застосовні архітектури, принципи налаштування вагових коефіцієнтів, а також наведено приклади розв'язання конкретних задач. В третій частині описані методи еволюційних обчислень, що включають алгоритми моделювання генетичних процесів та основних чинників еволюції, а в четвертій - принципи нечіткої логіки та їх застосування для реалізації нечітких контролерів. В заключному розділі посібника наводяться приклади поєднання різних аспектів інтелектуальних обчислень при реалізації інтелектуальних систем.

Зміст монографії
Cтосовно придбання посібника звертайтеся:inform@ikd.kiev.ua

2005

Image Использование РНР. Самоучитель
Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю.
М.: «Диалектика», 2005.

Дана книга призначена для тих, хто прагне навчитись використовувати мову PHP для створення найсучасніших Web-додатків, проте дане видання буде корисним і для тих, хто вже знайомий з цим типом програмного забезпечення. В книзі на простій та доступній мові пояснюються складні концепції сучасних підходів до програмування розподілених систем, а також особливості нової версії мови PHP5. Весь матеріал книги, пов’язаний із нововведеннями, що з’явились в PHP5, відмічений відповідною піктограмою. Наприкінці кожної глави запропоновані тести та вправи для закріплення засвоєного матеріалу.

Програмування. Основи створення Web-додатків: Метод. вказівки до викон. лабораторних робіт для студ. ІІ курсу Фізико-технічного інституту НТУУ “КПІ” спец. “Інформатика”, “Інформаційна безпека”
Куссуль Н.М., Шелестов А.Ю., Лавренюк А.М., Скакун С.В.
К.: ІВЦ «Політехніка», 2005. – 52 с.

2004

Image Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления
Азарсков В.М., Блохин Л.Н., Житецкий Л.С., Куссуль Н.Н.
К.: НАУ, 2004. — 500 с.

Cтосовно придбання монографії звертайтеся:inform@ikd.kiev.ua

 

2003

Програмування. Об’єктно-орієнтований підхід. Методичні вказівки до виконання лабораторних та курсової робіт для студентів І курсу Фізико-технічного інституту НТУУ “КПІ” спец. “Інформатика”, “Інформаційна безпека”
Куссуль Н.М., Лавренюк А.М., Шелестов А.Ю. Тимощук О.Л.
К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка””, 2003. – 48 с.

 

2000

Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови (мова програмування С)"
Куссуль Н.М., Тимощук О.Л., Шелестов А.Ю.
Київ: НТУУ “КПІ”, ННК “ІПСА” 2000, - 49 с.

Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни "Програмування. Базова мова С++" для студентів фізико-технічного інституту
Куссуль Н.М., Тимощук О.Л., Шелестов А.Ю.
Київ: ФТІ НТУУ “КПІ”, 2000. - 52 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмне забезпечення ЕОМ"
Куссуль Н.М., Лунтовський А.О.
Київ: ФТІ НТУУ “КПІ”, 2000. - 84 с.

 

1997

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи комп'ютерних систем" для студентів першого курсу фізико-технічного факультету
Куссуль Н.М., Ковгар В.Б., Коваль М.Ю.
Київ: ВНАВС Ураїни, 1997. - 67 с.

    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти