Iнститут космiчних дослiджень НАНУ-ДКАУ       
       Про нас    UN-SPIDER RSO    НТУУ КПІ    Семiнари та конференцiї    Проекти    Публiкацiї    Робота з молоддю    Співробітники    Контакти  
       Школа молодих науковцiв  
 укр    eng      
         2003 >>   Програма    Матерiали  
         

З 1 по 7 липня 2003 року на базi фiзико-математичної школи (бази вiдпочинку) Нацiональної академiї наук України у с. Жукiн Київської областi було проведена школу-семiнар для молодих науковцiв "Науковi космiчнi дослiдження".

До участi у школi-семiнарi залучено приблизно п'ятдесят молодих науковцiв, що працюють у космiчнiй галузi. Для пiдвищення їх загальноосвiтнього та професiйного рiвня залучено видатних науковцiв космiчної галузi. Пiдготованi та опублiкованi матерiали школи школи-семiнару для молодих науковцiв "Науковi космiчнi дослiдження".

Мета проведення школи школи-семiнару для молодих науковцiв "Науковi космiчнi дослiдження" - привернути увагу студентiв, аспiрантiв та молодих спецiалiстiв до наукових космiчних дослiджень, висвiтлити основнi напрямки наукових космiчних дослiджень в Українi та визначити потреби наукових установ у молодих фахiвцях.

Для досягнення поставленої мети були запрошенi молодi науковцi з провiдних установ України, що займаються космiчною дiяльнiстю.

Свiдченням зацiкавленостi молодих науковцiв школою-семiнаром "Науковi космiчнi дослiдження" є подача заявок учасникiв вiд сорока дев'яти дослiдникiв.

Спектр органiзацiй представники яких беруть участь у школi-семiнарi для молодих науковцiв "Науковi космiчнi дослiдження" свiдчить про охоплення всiх запропонованих наукових напрямiв. Заявки подано спiвробiтниками наступних наукових установ:

 • Вiйськовий науковий центр космiчних дослiджень (при Харкiвському вiйськовому унiверситетi)
 • Днiпропетровський нацiональний унiверситет
 • Житомирський вiйськовiй iнститут радiоелектронiки iм. С.П. Корольова
 • Iнститут iоносфери НАН та МОН України
 • Iнститут космiчних дослiджень НАН-НКА України
 • Iнститут металофiзики НАН України
 • Iнститут фiзiологiї iм. О.О. Богомольця
 • Iнститут фiзiологiї рослин i генетики НАН України
 • Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
 • Морський гiдрофiзичний iнститут НАН України
 • Нацiональний аграрний унiверситет
 • Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська Академiя
 • НДi "НАО"
 • Український центр менеджменту землi та ресурсiв (УЦМЗР)
 • Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна
 • Центр аерокосмiчних дослiджень Землi iнституту геологiчних наук НАН України (ЦАКДЗ iГН НАНУ)
 • Фiзико-механiчний iнститут НАН України (ФМi НАНУ, м. Львiв)

Для проведення лекцiй залучено видатних українських науковцiв та фахiвцiв з космiчної дiяльностi.

Регламент проведення лiтньої школи-семiнару для молодих науковцiв "Науковi космiчнi дослiдження" передбачає виступи молодих науковцiв, що сприятиме:

 • ознайомленню спiвробiтникiв космiчної галузi з роботою колег;
 • обмiну думками, для пiдвищенню наукового та технологiчного рiвня;
 • з'ясування поглядiв на вирiшення екологiчних проблем за допомогою космiчних засобiв та перспектив розвитку космiчної дiяльностi в Українi шляхом проведення двох круглих столiв;
 • зросту загального рiвня космiчної дiяльностi в Українi через залучення до спiвпрацi науковцiв рiзних установ космiчної галузi;
 • формуванню загальної iнтегруючої iдеї.
Планується проведення школи-семiнару для молодих науковцiв "Науковi космiчнi дослiдження" в наступному 2004-му роцi.
    

       Про нас  |  UN-SPIDER RSO  |  НТУУ КПІ  |  Семiнари та конференцiї  |  Проекти  |  Публiкацiї  |  Робота з молоддю  |  Співробітники  |  Контакти